Regulamin

Regulamin Sklepu

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży i usług drogą internetową prowadzonych za pośrednictwem Sklepu butolandia.pl
  2. Właścicielem Sklepu jest Cycling Fashion Co. Ltd, 17 King Edwards Road, London, HA4 7AE, Wielka Brytania
  3. Do korzystania ze Sklepu w tym do składania zamówień niezbędny jest:
  – dostęp do internetu
  – komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari lub inne
  – włączenie obsługi plików cookies i javascript
  – posiadanie aktywnego konta e-mail
  4. Wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sklepu jest niedopuszczalna
  5. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich jest zakazane
  6. Klient oświadcza, że jest świadomy iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
  7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem
  8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy i niezgodny z Regulaminem sposób korzystania ze Sklepu przez Klientów oraz wynikające z tego konsekwencje.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży
2. Sklep – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy
3. Dostawca – firma przewozowa za pomocą której Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi
4. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego
5. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego
6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru
8. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
9. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
10. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie pomiędzy Sprzedawcą i Klientem
14. . Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

III. Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sklep na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika facebook.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie facebook.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na facebook.com. Nazwa użytkownika do serwisu facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sklep. Sklep otrzymuje od facebook.com następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; płeć; miejsce zamieszkania, data urodzenia.
5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie i dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta
6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu
7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Pośrednik wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Pośrednikowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Pośrednikiem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Klienta.
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

IV. Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar. Klient może dowolnie zarządzać koszykiem czyli usuwać i dodawać Towar aż do momentu zamknięcia zamówienia odpowiednim przyciskiem i wysłaniu go do Sklepu. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sklepu, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę.
4. Klient może złożyć Zamówienie drogą meilową podając kod, wariant i ilość produktu oraz swoje dane.
5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
6. W przypadku gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa całkowicie lub częściowo w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
7. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Slep może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sklep z obowiązku realizacji zamówienia)
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sklep z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

V. Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone określone są w złotych polskich i są cenami brutto
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Pośrednika)
b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Pośrednika potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Pośrednika informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta)
c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności DOTPAY obsługiwany przez firmę Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Pośrednika potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Pośrednika informacji z systemu DOTPAY o dokonaniu płatności przez Klienta).
3. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

VI. Dostawa

1. Wszystkie towary wysyłane są bezpośrednio do klienta z zagranicznych magazynów znajdujących się poza obszarem UE lub znajdujących sie na obszarze UE lub magazynów znajdujących się w Polsce.
2. W przypadku ok. 1% przesyłek wysyłanych do Polski z magazynów znajdujacych się poza obszarem UE przed doręczeniem przesyłki urząd celny może kontaktować się z adresatem w celu potwierdzenia potwierdzenia zawartości przesylki lub naliczenia opłat celnych. Dopełnienie formalności celnych leży po stronie Kupującego.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 10 do maksymalnie 40 dni roboczych od daty otrzymania płatności za towar. W większosci zamówień dostawa następuje w terminie 10 – 25 dni.
4. Klient ma obowiązek sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności Dostawcy a w przypadku gdy zauważy uszkodzenie przesyłki ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
5. W przypadku braku odbioru przesyłki z zakupionym Towarem i odesłania przesyłki przez Dostawcę, Pośrednik skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z Klientem termin ponownej wysyłki i koszt Dostawy. W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki to pomimo że zakupiony Towar obejmował przesyłkę gratis, aby ponowna wysyłka została zrealizowana Klient musi pokryć koszt ponownego wysłania Towaru.
6 Pośrednik realizuje Dostawę zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i innych krajów na obszarze UE i poza UE.

VII. Reklamacja i rękojmia

1. Sklep zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady
3. Aby rozpatrzyć reklamację Klient odsyła wadliwy Towar na adres podany przez Sklep
4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania wadliwego Towaru
5. W przypadku braków w reklamacji Sklep może wezwać Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

VIII. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w czasie pomiędzy otrzymaniem zapłaty za Towar przez Sklep a fizycznym doręczeniem Towaru Klientowi.
2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili doręczenia Towaru.
3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od doręczenia Towaru.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, nie może nosić śladów użytkowania, musi posiadać oryginalne opakowanie i metki . Klient odsyła Towar na adres wskazany przez Sklep.
5. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności za Towar. Zwrot następuje na konto podane przez Klienta.

IX. Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) prowadzenie Konta Klienta
b) zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych Sklepu
2. Sklep zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
3. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta.
6. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
8. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej o której mowa powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sklep, jak również upoważnia Sklep do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej
b) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
10. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe)
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sklepu
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
12. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sklep umieszczonych przez niego treści.
13. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych Sklepu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na właściwych Stronach Internetowych Sklepu.
14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sklepu lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sklep zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres meilowy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

X. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Pośrednikowi dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Pośrednika usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
4. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

XI. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Spzredawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Pośrednikowi z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

XII. Postanowienia końcowe
1. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.
2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sklep poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

Koszyk